Faghæfte 48 – styrkelse af elevernes digitale kompetencer – Clio Online kommenterer faghæftet

Den digitale læringsplatform Clio Online er blevet bedt om en kommentar til det nye faghæfte nr. 48 (Fælles Mål 2009 – It- og mediekompetencer i folkeskolen):

Først tak for muligheden for at kommentere faghæftet. Faghæftet 48 om udvikling af elevernes digitale dannelse har været efterspurgt længe. Det er et gode, at det nu foreligger. Intentionen om at sætte fokus på, hvilke kulturteknikker vidensamfundet fordrer er ønskelig og nødvendig. Der har længe været et misforhold mellem elevernes brug og ind imellem også uhensigtsmæssig brug af IT og medier og flertallet af lærernes didaktiske anvendelse af IT og medier i undervisningen – en udvikling som bør tages alvorligt. Et faghæfte er med til at sætte fokus på området og skulle meget gerne være en praktisk guideline for lærerne.
Det nuværende foreliggende faghæfte, publiceret 2010, er blevet til under medvirken af et ekspertpanel udpeget af undervisningsministeriet.
Faghæftet er behageligt kort, måske for kort (ca. 10 sider eller 18 spalter tekst).
De andre faghæfter, er lærerplaner knyttet til skolefag og ikke til udvikling af tværgående kompetencer, men alligevel.
Faghæftet starter med en prosaside om samfundsudvikling og forskellig anvendelse af IT og medier. Teksten er analyserende, postulerende og pointen er ikke til at tage fejl af. Digital læring er en kulturteknik i vidensamfundet. Det kommer nok ikke bag på nogen.
Efterfølgende peges på, at skolen skal medvirke til at styrke og kvalificere elevernes digitale kompetencer med henblik på at udvikle deres digitale dannelse. Dette kan kun understøttes. Digital dannelse er et velvalgt, brugbart og letforståeligt begreb.
Den digitale kompetence består jf. faghæftet af elevernes beherskelse af fire områder:
1) informationssøgning og -indsamling
2) produktion og formidling
3) analyse
4) kommunikation, vidensdeling og samarbejde

Det er fire meget vigtige områder og dimensioner, der her peges på. Kendskab til og færdigheder i relevant anvendelse af de fire områder er væsentlige og meget relevante for elevernes udvikling af kompetent og relevant digital dannelse.
De fire områder gennemgås omhyggeligt og her har faghæftet sin absolut største styrke. De valgte temaer og eksempler er gode og relevante. Det er specielt vigtigt, at der nu sættes fokus på web 2.0 beherskelse. Fra tidligere kun at sætte fokus på informationssøgning og indsamling samt kildekritisk analyse af IT og medier, er det uhyre vigtigt også at arbejde med elevernes IT og mediemæssige egenproduktion, formidling og kommunikation.
Faghæftet afsluttes med eksempler knyttet til de enkelte områder. Det er fine og gode eksempler, der oplistes. Deres relation til fag og tværfaglige samarbejder er OK. Dog kunne der godt have været eksempler til alle skolens fag og fx. også til den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Det kunne endvidere have været godt, hvis forfatterne bag faghæftet havde gjort sig tanker om hvordan IT og medier bedre integreres i de afsluttende prøver. PEU-rapporterne fra grundskolens fagkonsulenter peger på for ringe anvendelse af IT- og medier (andre udtryksformer) i de prøveoplæg, der produceres og anvendes af lærerne til prøverne.
Et generelt problem med faghæfter er, at de kun kendes og læses af et begrænset antal lærere.
For at et faghæfte får gennemslagskraft er det vigtigt at kendskabet til hæftet udbredes og at det får praktiske konsekvenser for lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af deres undervisning.
Evalueringsinstituttet har i forsommeren (maj 2011) på baggrund af et større evalueringsarbejde peget på 9 områder, hvor IT og læring i skolen befinder sig lige nu. Det er tankevækkende læsning. Man har spurgt om, hvorvidt folkeskolen og erhvervsuddannelserne er gode nok til at bruge IT i undervisningen?

Resultaterne er i overskifter:

1) Lærerne er ikke IT-forskrækkede
2) IT er kun et supplement
3) IT-pædagogikken halter
4) IT er ikke elevernes redskab
5) Digital dannelse overses
6) IT er et ledelsesspørgsmål
7) Lærernes IT-kompetencer skal styrkes
8) Mangelfuld adgang til IT
9) Fortsat sedler i tasken

Læs selv: http://www.eva.dk/tema/it-i-undervisningen/9-fakta-om-it-i-undervisning

Der er lang vej til en udbredt integrering af IT og medier i den daglige undervisning. Faghæftet er et skridt på vejen.

På Clio Online, integrerer vi allerede læreplanens tænkning i vores portaler og på vores lærer- og elevsider mv..

Alt i alt et vurderes faghæftet til at være en god hjælp til lærerne.

Med venlig hilsen

Janus, Clio Online

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *