Om IT og afgangsprøver

BRUG AF INTERNET VED FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

(Bilag til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens nyhedsbrev af 27. september 2011)
Reglerne om brug af computer ved skriftlige og mundtlige prøver fremgår af §§ 10 og 11 i prøvebekendtgørelsen.

Ny vejledning om brugen af internet i forbindelse med prøverne

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har de seneste år modtaget et stigende antal henvendelser fra skoler, som har ønsket at give eleverne adgang til internettet under prøverne. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i den forbindelse hidtil vurderet, at relevante hjælpemidler i forbindelse med prøverne var tilgængelige i form af trykte eller elektroniske materialer, og at adgang til internettet under prøverne ikke i tilstrækkelig grad kunne sikres mod, at eleverne kunne kommunikere utilsigtet. Ligeledes har styrelsen hidtil vurderet, at kilder til prøveoplæg ved mundtlige prøver, som blev gjort tilgængelige via internettet, ikke kunne benyttes under tilstrækkeligt hensigtsmæssige forhold.

Mulighed for adgang til internet ved prøverne

På baggrund af det stigende ønske fra skolernes side og med afsæt i den teknologiske udvikling har styrelsen revurderet adgangen til internet ved prøverne. Det er styrelsens vurdering, at prøverne gennem it-foranstaltninger og passende tilsyn kan tilrettelægges, så utilsigtet kommunikation undgås eller afsløres. Styrelsen har derfor besluttet, at det med virkning fra og med skoleåret 2011/12 skal være muligt at benytte internetbaserede hjælpemidler ved prøverne for de skoler, som ønsker det. Ligeledes vil skolerne ved de mundtlige prøver have mulighed for at benytte internetbaserede kilder. Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at elever ikke kommunikerer utilsigtet, og at de alene benytter hjælpemidler, som er fastsat for den enkelte prøve.

Ingen ændring i reglerne om hjælpemidler

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen gør opmærksom på, at der med den nye vejledning hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre via email eller via sociale medier som fx Messenger, Facebook, Twitter m.fl., men alene til at få adgang til de i forvejen tilladte hjælpemidler, som disse er angivet under de enkelte fag i prøvebekendt-gørelsens bilag 1 og 2. Muligheder og begrænsninger for brug af hjælpemidler vil desuden fremgå af prøvevejledningerne for de enkelte fag og af oversigten over hjælpemidler i publikationen ”Orientering om folkeskolens afsluttende prøver”, som forventes at udkomme i begyndelsen af november 2011.

Ændringen betyder, at det ved de mundtlige og skriftlige prøver, hvor eleverne må benytte hjælpemidler fx i form af opslagsværker, fremover vil være tilladt for eleverne at tilgå disse i onlineversioner. Det betyder også, at det fx i forbindelse med prøven i historie er muligt at benytte en kilde, der alene er adgang til via internettet. Ændringen gælder således både de skriftlige prøver og i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen i de mundtlige prøver.

Hvilket it-udstyr kan benyttes?

Ved adgang til internettet kan eleverne alene benytte computere og tablets. Det er således Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens vurdering, at mobiltelefoner og smartphones ikke er velegnede til at undgå utilsigtet kommunikation, hvorfor disse ikke kan benyttes i forbindelse med prøverne.

Skolelederen skal sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet

Det er desuden fortsat skolelederens ansvar, herunder gennem tilsyn og it-foranstaltninger, at sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for brugen af internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne.

Skolens leder kan begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler

Skolens leder kan fortsat beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde – jævnfør prøvebekendt-gørelsens § 11, stk. 2.

It-teknisk vejledning af Danmarks IT-vejlederforening

Danmarks IT-vejlederforening er ved at udarbejde en vejledning med råd og vink, som kan hjælpe skolelederen i arbejdet med at sikre og kontrollere, at reglerne ved prøverne bliver overholdt, når internettet inddrages. Undervisningsministeriet henviser til Danmarks IT-vejlederforenings hjemmeside på netadressen: www.it-vejleder.dk

Vejledningen planlægges offentliggjort i løbet af efteråret 2011 og forventes at blive udbygget løbende.

Det er styrelsens ønske, at de nye muligheder vil fremme brugen af it ved prøverne og give skoler, som ønsker det, adgang til at benytte internettet ved prøver.

Folkeskolens afsluttende prøver
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Undervisningsministeriet