Vedtægter

Danmarks it- og medievejlederforening 

Vedtægter for Danmarks it – og medievejlederforening

§ 1. NAVN

Foreningens navn er:
Danmarks it- og medievejlederforening – Foreningen for IT-vejledere med pædagogisk vejledning og/eller tilsyn med skolernes IT-udstyr.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er:

  • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser i samarbejde med de forhandlingsberettigede organisationer
  • at styrke integrationen af IT i undervisningen.
  • at medvirke til udvikling og fornyelse af anvendelsen af IT i undervisningen

Dette formål søges blandt andet opnået ved:

  • at samarbejde med myndigheder, faglige organisationer og foreninger nationalt og internationalt.
  • at afholde møder, kurser, foredrag, diskussioner, ekskursioner og studieture,
  • at udgive publikationer m. v., herunder medlemsbladet it, medie og læring samt fremme udvikling af undervisningsmidler til IT og anvendelse af IT i undervisningen.

§ 3. STYRELSEN

Foreningen ledes til daglig af en styrelse.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Styrelsen består af en formand og 6 styrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen således at halvdelen af styrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. ́

Der vælges to suppleanter for en et-årig periode, der kan indkaldes i tilfælde af forfald.

Styrelsen konstituerer sig med valg af næstformand og kasserer på første styrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal indeholde retningslinjer for indkaldelse af møder med repræsentanter for lokalafdelingerne.

I tilfælde af, at formanden fratræder i en valgperiode, indtræder næstformanden i hans sted, og en suppleant indtræder i styrelsen.
I tilfælde af, at et styrelsesmedlem fratræder i en valgperioden indtræder en suppleant i stedet.

Alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen er valgbare. Styrelsesmedlemmer skal være medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab.

Valg af formand og valg til styrelsen sker ved skriftlig afstemning.
Ved valg af formand har hvert medlem en stemme. Valget træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Ved valg af styrelsesmedlemmer har hvert medlem en stemme. I tilfælde af stemmelighed, hvor ikke alle kandidater kan blive valgt, foretages omvalg blandt disse.

§ 4. MEDLEMSKAB

Foreningen dækker grundskoleområdet.

Foreningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, der er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne.

Som medlemmer kan optages lærere, skolekonsulenter m.v. der varetager funktioner med tilknytning til IT i skolen.

Medlemskab af Danmarks IT-vejlederforening forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforening for enhver, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden et kalenderårs udløb. Styrelsen fastsætter regler for medlemmerne, om hvordan man ved manglende kontingentbetaling mister sit medlemskab.

§ 5. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales helårligt forud.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der skal vedtages en forretningsorden for generalforsamlingen. Stemmeberettige er fremmødte på generalforsamlingen, der ikke er i kontingentrestance.

Ordinær generalforsamling i foreningen holdes inden 1. maj og skal skriftligt indvarsles med 4 ugers frist med indkaldelse af forslag til dagsorden. Forslag til dagsorden skal være styrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden skal udsendes senest en uge før generalforsamlingen, såfremt der er indkomne forslag.

Dagsordenen for den ordinere generalforsamling skal indeholde følgende punkter :

 Valg af dirigent.
 Vedtagelse af forretningsorden.
 Beretning fra foreningen.
 Orientering fra lokalforeninger.
 Regnskab.
 Fastsættelse af kontingent til foreningen.
 Indkomne forslag.
 Eventuelt.

Valg af

 formand (hvert andet år).
 3 styrelsesmedlemmer.
 2 suppleanter til styrelsen.
 1 revisor.
 1 revisorsuppleant.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt styrelsen finder det nødvendigt eller når 10% af foreningens medlemmer skriftligt kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel og med samtidig udsendelse af foreløbig dagsorden.

§ 8. REGNSKABSÅRET

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 9. LOKALAFDELINGER

En kreds af medlemmer kan efter aftale med styrelsen danne lokalafdelinger eller interessegrupper.

Lokalafdelinger udarbejder vedtægter efter retningslinier udformet af styrelsen. Vedtægterne skal efterfølgende godkendes af styrelsen.
For medlemmer af lokalafdelinger gælder samme betingelser for medlemskab som beskrevet i § 4.

Medlemmer af lokalafdelingers styrelser skal være medlem af Danmarks Lærerforening, hvis de er berettiget til almindeligt medlemskab.
Lokalafdelinger kan i forbindelse med lokale forhandlinger vedr. løn- og arbejdsforhold trække på styrelsens samarbejde med DLF.

§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer behandles på en generalforsamling og kræver 2/3 tilslutning blandt de afgivne stemmer for vedtagelse.

Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling eller ved urafsteming.

Forslag til vedtægtsændringer skal være styrelsen i hænde senest 6 uger før ordinær generalforsamling.

§ 11. FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan ophæves efter reglerne for vedtægtsændringer. Styrelsen bestemmer over foreningens og IT og UNDERVISNING ́s midler.

Ved ophævelse gælder det, at midlerne skal tilfalde andre beslægtede faglige foreninger eller undervisningsinstitutioner.

Historik

Vedtaget på stiftende generalforsamling, den 13. marts 1976.

Ændret på ordinær generalforsamling, den 27. november 1982.
Ændret ved urafstemning, den 24. juni 1986.
Ændret ved urafstemning, den 1. marts 1989.

Ændret på ordinær generalforsamling, den 2. marts 1991.
Ændret på ordinær generalforsamling, den 17. marts 2001
Ændret på ordinær generalforsamling, den 16. marts 2002.
Ændret på ordinær generalforsamling, den 22. marts 2004
Ændret ved urafstemning, november 2004

Ændret på ordinær generalforsamling, den 14. april 2015

Vedtægter

Vedtægterne er senest revideret i 2015
Denne side er opdateret i januar 2022