Det handler (stadig) om indhold

Et adaptivt læremiddel kan oversætte dele af lærergerningen til teknologi, men de adaptive læremidler bliver først rigtig effektfulde, når indholdet fra starten er tænkt ud fra den adaptive præmis. Det stiller krav til læremiddelproducenterne om at udvikle indhold, der forløser teknologien.

God undervisning er i sin natur adaptiv. En lærers fornemmeste opgave er at lære eleven at kende og forme input og metode efter, hvordan han oplever den enkelte elev lærer bedst og mest effektivt. Intet nyt under solen her. Det nye er, at vi kan ”oversætte” en del af lærerens indsats til teknologi, og dermed give elev og lærer en ny læringsdimension, som understøtter, at eleven på bedst mulig vis får forløst sit potentiale.

Indhold skal formes efter teknologien 

Hos Alinea har vi netop lanceret Camp-konceptet, der er en portefølje af adaptive læremidler med fokus på træning af færdigheder. Arbejdet med det første læremiddel CampMat har vist os, at det er helt afgørende, hvordan vi som læremiddelproducent udvikler indholdet, der kan bringe teknologien rigtigt i spil. Det handler nemlig som altid om indhold.

For at et ægte adaptivt læremiddel udfolder sig intelligent omkring elevens individuelle læringssti, kræver det mere end blot den rigtige teknologi. Det kræver indhold, der fra starten er tænkt ud fra den adaptive præmis. Adaptiviteten bliver udvandet, hvis det blot er en eftertanke, man kobler på et allerede udviklet læremiddel.

Effektfuld adaptivitet kræver meget og varieret indhold

Vi har lavet 12.000 unikke opgaver og 400 forklarende film, som vi har lagt ind i CampMat. Eleven skal ikke løse alle opgaver eller se alle film, men læremidlet har brug for mange opgaver og læringsressourcer at vælge mellem for at ramme eleven på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. Formuleringen af den enkelte opgave i sig selv og dens sammenhæng til de omliggende opgaver er essentiel for at få det adaptive element i spil. Tilsvarende er det også essentielt at få opmærket hver enkelt opgave korrekt. Hvilket læringsmål refererer opgaven til? Hvilket niveau har opgaven i forhold til Blooms taksonomi? Hvad er sværhedsgraden? Hvilken repræsentationsform (billede eller symbol) anvender opgaven? Osv. osv. Multiplikation kan fx præsenteres for eleven på alle disse måder:

CampMat fokuserer på den enkelte elev

Det varierer fra elev til elev, hvilken tilgang der er bedst at møde først. Eleven vil derfor blive præsenteret for et udsnit af de 12.000 opgaver i CampMat i en rækkefølge, der er baseret på elevens individuelle læringssti, dvs. hvordan eleven har løst de tidligere opgaver. Der vil altså være mange forskellige veje til opfyldelse af de over 400 læringsmål.

Læringsmål har stærke og svage forbindelser. Jo mere data vi får om elevernes færden i CampMat, jo tydeligere bliver forbindelserne og CampMat kan dermed begynde at anbefale opgaver og ressourcer til nye brugere ud fra deres lighed med eksisterende brugere. Lidt på samme måde som vi kender det fra streaming-tjenester, der hele tiden anbefaler os nye produkter ud fra valg foretaget af andre med samme smag som os. Her er forskellen dog, at det ikke handler om, hvilke opgaver, du bedst kan lide, men hvilke opgaver og ressourcer, der giver dig størst sandsynlighed for at opfylde et læringsmål med størst succes.

Læringsstien er elevens – og kun elevens!

Det betyder også, at et ægte adaptivt læremiddel nødvendigvis må overlade elevens progressionen gennem træningsmaterialet til den adaptive teknologi. Det er elevens Camp, hverken lærerens eller forældrenes. For når andre end eleven selv hjælper med input og resultater, så forstyrres billedet af elevens kompetencer.

At anvende et adaptivt læremiddel giver læreren mulighed for i højere grad at fokusere på træningens kobling til fagets læringsforløb. Det er naturligt at kræve, at adaptive læremidler bygger bro til den øvrige undervisning, så de ikke står isoleret, men kan indgå som en integreret del af elevens samlede læringsproces.

Et træningsmateriale kan ikke stå alene – adaptivt eller ej 

Ethvert træningsmateriale skal sættes i forbindelse med en bredere indføring i det faglige grundlag og tilhørende løsningsstrategier, hvis eleven skal forløse sit fulde læringspotentiale. Derfor er indholdet i CampMat udviklet, så det via læringsmålene i Fælles Mål kobler direkte til markedets mest udbredte analoge grundsystemer til matematik. Det betyder, at det er nemt for læreren at arbejde videre ud fra de enkelte elevers indsatser i træningen og dermed målrette læringsdelen endnu mere præcist.

Læs mere på alinea.dk/campmat