Generalforsamling 2020.
Gl. Avernæs 8. september kl 15 (efter konferencen)

Dagsorden:

Valg af dirigent

Vedtagelse af forretningsorden.

Beretning fra foreningen.

Regnskab.

  • Fastsættelse af kontingent til foreningen.

Indkomne forslag.

  • Valg af:
  • formand (2 år)
  • 3 styrelsesmedlemmer

På valg er:
Hanne Voldborg Andersen,
Anna Holmbæck
Henrik Jakobsen

  • Valg af 2 suppleanter til styrelsen.
  • 1 revisor.
  • 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamligen skal være formanden i hænde senest d. 25. august

Indkaldelsen er annonceret på side 17 i bladet It og undervisning nr. 4 2019

Indkaldelse redigeret 22. april pga. situationen med COVID-19