Makerspace med
MAKER´N

Af: Anders Møller Jakobsen og Rikke Lübæch Christensen,
konsulenter i Fagcenter for skoler, Børn og Unge i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har de seneste tre år styrket den eksperimenterende og problemløsende undervisning gennem projekt Makerspaces som læringslaboratorier. Artiklen beskriver potentialer, udfordringer og fremadrettede indsatser i arbejdet med makerspaces.

Støttet af Villum Fonden gik Børn og Unge i Aalborg Kommune i 2020 i gang med at etablere Makerspaces på 18 af kommunens folkeskoler. Målet med det treårige projekt var at styrke teknologiforståelse, udvikle evnen til at arbejde problemløsende og eksperimenterende og designe løsninger gennem kreative processer – for såvel elever som pædagogisk personale. Gennemgående i projektet arbejdede vi ud fra devisen om lav indstigning og højt til loftet, så flest muligt kunne se sig selv indgå og på sigt selv igangsætte aktiviteter i makerspace. De 54 superbrugere, der er blevet uddannet, er lærere og pædagoger, som repræsenterer en lang række fag og aldersgrupper. For at skabe et fælles fundament udviklede vi sammen med superbrugerne en didaktisk designmodel, MAKER’N, der nu fungerer som konkret redskab i eksperimenterende og problemløsende undervisning og giver et fælles sprog omkring processerne i makerspace.

Placering af makerspaces lokalt på skolerne har givet ejerskab og optimale muligheder for at anvende ressourcerne i hverdagen. Vi ser det om et klart plus i forhold til udbredelse og implementering. I makerspace praktiseres alternative undervisningsformer,  traditionelle elev og underviserroller forandres, og nogle undervisere oplever det i begyndelsen kaotisk og ustruktureret, når overblikket bliver udfordret. Her bidrager MAKER’N med struktur og tydelig ramme for undervisningen, samtidig med at den med sit fagloop giver underviseren mulighed for at sikre det faglige indhold i den eksperimenterende proces.

Elevernes generelle engagement er højt i makerspace. Vi oplever, at elever, som ikke altid profiterer af traditionel undervisning, deltager med øget motivation og succes i arbejdet. På samme vis ser vi elever indgå i interessefællesskaber omkring makerspace på tværs af klasser, hvilket skaber nye muligheder for læring og personlig udvikling.

Desuden rummer anvendelsen af makerspace i SFO store potentialer. Her er man ikke bundet af fagfaglige rammer, men i højere grad fri til at arbejde legende med udvikling af børnenes kreative kompetencer og teknologiforståelse. Heldigvis ser vi, at flere og flere SFO’er har makerspaceaktiviteter i deres tilbud til børnene.

For at sikre udbredelse og forankring af makerspace har de 18 deltagende skoler hvert år i maj måned lavet strategi for det kommende skoleår. Betydningen af skoleledelsens involvering i denne proces kan ikke understreges nok, hvis implementering af makerspace som læringslaboratorium skal lykkes. Men selv med en engageret ledelse er det ikke altid let, og man bør derfor stille sig spørgsmålet, om det skyldes en vis teknologiforskrækkelse, kaosangst, eller at den målstyrede undervisning med færdigheds-/vidensmål stadig spøger i kulissen

Derudover søgte vi i projektet at skabe kontakt mellem skolerne og det omkringliggende samfund (foreninger og erhvervsliv) for på denne måde at kunne tage afsæt i reelle virkelighedsnære problemstillinger. Det har imidlertid vist sig at være udfordrende for de enkelte undervisere at få etableret et egentligt samarbejde, og vi anbefaler derfor, at skoleledelsen står i spidsen for et mere formaliseret samarbejde mellem skolen og lokale foreninger og virksomheder.

Vi ser store potentialer i den eksperimenterende undervisning, som makerspace skaber rammerne for, og vi arbejder målrettet på at få endnu flere skoler i Aalborg Kommune med på den kreative makervogn. Derfor har vi med afsæt i erfaringer fra vores første makerspaceprojekt igangsat en lightudgave med indtil videre seks nye makerspaceskoler. Vi har oprettet netværk på Aula, hvor alt fra teknologiske fif til betragtninger om teknologiforståelse deles mellem interesserede undervisere, og derudover inviterer vi til netværksmøder i løbet af kommende skoleår for at skabe rum for videndeling og forankring. Makervognen ruller ufortrødent videre.

Find MAKER’N på makern.aalborgskoler.dk